Vörå uf Historia

Vörå var en av de kommuner där samarbetssträvande på sextiotalet drevs ända fram till bildandet av en storförening. Föreningarna i Rejpelt, Koskeby, Lotlax och Rökiö gick samman år 1969, och Koskeby uf:s hus blev den gemensamma samlingslokalen.

Vörå uf:s tillkomst år 1969 var inte det första försöket till uf-samarbete i kommunen. Redan under de första efterkrigsåren diskuterades någon form av gemensam uf-satsning. Koskeby uf:s lokal ansågs vara för liten, och när man började planera en tillbyggnad uppkom ett förslag om samarbete med de övriga föreningarna. Man hade tänkt sig att bygga en gemensam ”Vörågården”, och frågan drevs så långt att man gjorde upp stadgeförslag för en stiftelse, som skulle föra projektet i hamn. Planerna strandade på att föreningarna i Rökiö och Rejpelt drog sig ur. I stället för ”Vörågården” blev det en tillbyggnad av lokalen i Koskeby i Koskeby uf:s egen regi.

På sextiotalet blev samarbetssträvandena åter aktuella. Nu var målet uttryckligen att slå samman föreningarna, och orsaken var som på många andra ställen att småföreningarna fick det allt svårare att klara sig. Resultatet blev Vörå uf 1969.

Lokalen i Koskeby, som byggdes 1912 och utvidgades 1953, har sedan dess efter att storföreningen bildades genomgått en omfattande upprustning. Övervåningen som som tidigare varit enbart ”vindsutrymme”, byggdes om och togs i bruk år 1978.    Föreningen äger också en sommarpaviljong i Rejpelt, men den är numera inte av någon större betydelse i fråga om dansverksamheten. Paviljongen, som är byggd 1950, övertogs när Rejpel uf gick med i storföreningen 1969. Den utnyttjas numera endast för något enstaka bröllop och den traditionella Vörådagsdansen. På paviljongområdet finns Rejpelt uf:s gamla vinterlokal, men den ägs inte av Vörå uf utan av Rejpelt hembygdsförening.

Historia är tagen ur boken
Huset mitt i byn (ungdomsföreningar i Svenska Österbotten) / Bertel Nygård

 

VÖRÅ UF IDAG

Idag är Vörå ungdomsförening en stabil förening, med god ekonomi, främst tack vare revyer. Revy har man med vissa avbrott spelat under hela Vörå uf:s historia. Revy spelandet kan betraktas som ett arv från Koskeby uf, som uppförde sin första revy 1958. Den yngre generationen som håller igång lokalen idag, försöker att ordna evenemang för bygdens befolkning.

År 2008 blev föreningen vald till årets förening 2008 och fick ta emot Johannespriset.

År 2010 fick revyteamet Vörå-Maxmo’s kulturpris.

År 2022 fick föreningen SÖU's specialpris på Johannesgalan, för ungdomsverksamheten miniuf 

År 2023 blev föreningen vald till årets förening 2023 och fick ta emot Johannespriset.

Lokalen och paviljongen hyrs med jämna mellanrum ut till bröllop, kalas, teater, konserter, auktion m.m. För mer information om andra evenemang i lokalerna gå till evenemangsidan.

I samarbete med YA har föreningen renoverat vissa delar av lokalen. Aulan, salen och scen har renoverats, medan  det gamla ”kaffeköket” har totalrenoverats och är idag ett fullständigt kök med nya maskiner. Projektet genomfördes under tiden 10.08.2009-30.6.2012. Projektet bidrogs av bl.a. Kulturfonden, Finlandssvenska hembygdsförbund och ELY centralen – Aktion Österbotten r.f. /Leader.

Hösten 2016 totalrenoverades allmänna toaletterna, och ett skötrum/inva wc bygdes till. Projektet bidrogs av bl.a. Vörå Kommun, Vörå sparbanks/Aktia stiftelse och Ehrsstiftelse. 

Sommaren 2018 förnyade föreningen plåttaket på lokalen. Projektet bidrogs av bl.a. Vörå kommun, Finlands hembygdsförbund, Kulturfonden, Vörå sparbanks/Aktia stiftelse. 

2019 påbörjades projekt ungdomsutrymme på övre våningen i lokalen i sammarbete med Vörå Lionsklubb. Sanering av vvs samt el utfördes på samma gång på övre våningen.
Projektet bidrogs av bl.a Vörå Lions klubb/Röda fjädern/Arne Rita stiftelsen, Vörå kommun, Kulturfonden, Vörå sparbanks/Aktia stiftelse och Ehrsstiftelse. 
 

2022 påbörjades projekt arkiv i gamla vaktmästarbostaden i lokalen. Utrymmet vvs sanerades och ytrenoverades tack vare bidrag från Kulturfonden och Vörå kommun. 

2023 har föreningen gjort en plan för energieffektivisering av lokalen. Solpaneler har installerats på lokalen tack vare bidrag från Kulturfonden. Föreningen har även installerat luftvärmepumpar i lokalens sal. 

Genom att bidra med medlemsavgift eller frivilligt bidrag stöder du vår verksamhet och vilket i sin tur gör att vi kan upprätthålla vår verksamhet. Gå till Kontaktsidan ifall du vill stöda VUF.

 

 

VISSTE DU ATT

 • Föreningen bildades i februari 1901 som en filia under Vasa UF
 • Föreningens första ordförande hette Dr Constantin Tennberg.
 • Föreningensmöten hölls regebundet varje månad först i bondgårdar och sedan i Koskeby folkskola. 
 • År 1903 började man ge en handskriven tidning som hette Vårbrodd.
 • År 1903 beslöts att inrätta ett lånebibliotek. 
 • År 1907 bildades inom föreningen en sportsklubb. Sportsgrenar som skulle inövas var: gymnastik, bollspel av olika slag, velocipedåkning, skidlöpning, kälkåkning samt dans och rittlekar. Föreningen hade bl.a en egen gymnastikgrupp.
 • År 1908 beslöts att 1,5h dans skulle avsluta föreningsmöten som hölls regebundet varje månad. En sommarfest hölls årligen ute i det fria. 
 • År 1912 på sommaren byggdes lokalen som idag är salen i nuvarande lokal. invigning av lokalen var den 24 november samma år. Föreningen bildade en egen gymnastikgrupp.
 • År 1914 bildades en nykterhetsklubb, men den verksamheten verkade inte länge.
  - Teaterversamheten började och som första större pjäs Österbottniskt bondbröllop som visades på sommarfesten. 

  Teaterverskamheten blev härefter den dominerade verskamhetsformen under flera årtionden. Från 1928 nämns Josef Herler som stående regissör. Efter en nedgång under krigsåren blev det åter fullverksamhet. 
   
 • År 1918 verkade lokalen som undervisningshus och för bespisning för Vörå krigsskola. Läs mera här.
 • År 1928 den 28.01 Registrerades Koskeby ungdomsförening.
 • År 1933 (1944) skedde den första utlokaliserade radiosändningen i lokalen.
 • En av Vörås två telefonväxlar var stationerad i lokalen.
 • År 1953 byggde man lokalen till nuvarande storlek.
 • År 1958 uppförde man för första gången en nyårsrevy skriven av Trygve Erikson. 
 • År 1959 23.12 Brand i lokalens serveringsgolv. 20m2 golvyta revs och golvfyllningen bortförd. Eldorsak - troligen en cigarett. På plats 150 personer på medlemsfest. 
 • År 1960 20.8 Brand i lokalens serveringsgolv och vägg. Ca 6m2 golv och en del av väggen till salen revs. Isoleringsmaterial bortförd. Eldorsak - troligen en cigarett. På plats 600 personer. 
 • 4 föreningar blir Vörå uf. ÖP nr45 1968
 • År 1969 den 25 april ombildades Koskeby UF till Vörå UF
  - Lokalen och paviljongen var ett mycket populärt dansställe. Det kom vanligt vis mellan 800-1000 personer per dans.
   
 • År 1971 den 27.01 Upphörde Koskeby ungdomsförening.
 • År 1971 den 28.01 Registrerades Vörå ungdomsförning r.f.  
  - 1970 talet  präglades av en god ekonomi främst tack vare bingo.
   
 • Bekymrade miner för dansverksamheten på storberget ÖP nr35 1971
 • Föreningen blir vald till Årets förening 2008 i Karpella Karperö uf 
 • Vörå UF rustar upp lokalen inför Johannesgalan ÖP nr8 2009
 • 26.1.2018 Firar Vörå krigsskola 100år jubileum i uf lokalen.
 • 2018 är det 60 år sedan första revyn uppfördes i föreningen. 
 • Sommaren 2018 lägger förening nytt plåttak på föreningslokalen. 
 • 2019 framför föreningen revy nr 50 sedan 1958.
 • 2019 Börjar föreningen renovera ett utrymme på vinden för bygdens ungdomar "miniuf".
 • 2020 Han föreningen endast ha premiär på revyn Lull-Lull. pga av covid-19 pandemin har all verksamhet leget på is.
 • 2022 Gamla vaktmästarbostaden gjordes om till styrelsutrymme och arkiv
 • Föreningen får SÖU's specialpris för miniuf. 
 • 2023 Solpaneler installeras på lokalen. 
 • 2023 Föreningen blir vald till åretsförening 2023 på Johannesgalan i Lillby Klacken.

Denna information uppdateras vart efter ny historik framkommer.


Vörå uf's revyer 

1950-talet

 • 1958 DRÖMMARNAS DANS
 • 1959 JAG HAR BOTT VID EN LANDSVÄG

1960-talet

 • 1960 VÖRÅ PÅ SEGLATS
 • 1961 NU SKA VI OPP OPP OPP
 • 1962 MITT I CITY
 • 1963 MIX – EN BLANDNING AV SKÄMT OCH SKOJ
 • 1964 FRON EDAN SIIDO SIITT
 • 1965 KNÄPPÅ TV
 • 1966 HOTELL ME-TJI-PI
 • 1967 BJÖRKAR OCH STJÄRNOR
 • 1969 DAX IJEN

1970-talet

 • 1970 HUGG I 70
 • 1972 12 Å EIN TIL
 • 1973 LÖÖGDOR O SAMMSÄGOR
 • 1974 MARKSPELI
 • 1977 ELO NA HEILT ANNA

1980-talet

 • 1980 TRII ÅR SIDAN SIST
 • 1981 FRÅN ÄMNE TILL ÄMNE HIID Å TIID
 • 1982 HE VA NAASSAND
 • 1983 EIN TIL
 • 1984 ÅHÅ TÅO E I
 • 1985 ONDÄ TEPANI
 • 1986 VÖÖRO RÖÖRON
 • 1987 ELSKLINDJIN VÅÅN
 • 1988 BÅSOT
 • 1989 E VART NÅO EIN

1990-talet

 • 1992 FRIITT FRAM I VÖÖRO
 • 1993 KÅSSBY SHÅUV
 • 1994 JE VI PÅ REETT
 • 1995 FLISANGRÖIJTIN
 • 1997 SJIUSJUTTON SJIUTTISJIU
 • 1999 TRI GOPPOR

2000-Talet

 • 2000 TJUGOHUNDRA SÅ E DUNDRA
 • 2003 HÅOLINNVANN
 • 2004 JIUBÄL I BUSHIN
 • 2005 VATÅ VATO?
 • 2006 FOLL Ó DONTTAR
 • 2007 VÖÖROSÅPPON – EN SALIG BLANDNING
 • 2008 BÅRTKÅLLDRA
 • 2009 VÖÖROSPELIN – EN REVY FÖR VARDAGSMOTIONÄRER
 • 2010 SKRATTSALVON – E SMITAR ÅV SE!
 • 2011 UR SPÅR!
 • 2012 GRYMT- EN REVY ME KNORRIN I KLEEM
 • 2013 ÅPP I VARV
 • 2014 CIRKUS BÅZZAR
 • 2015 REVYSION – INGEN NÄMND, INGEN GLÖMD
 • 2016 HIKÄR Å MEKÄR
 • 2017 PAKKO PÅ – EN FINLANDSSVENSK REVY
 • 2018 REVYLUTION!
 • 2019 SpExit - Revy nr 50 since 1958
 • 2020 Lull-Lull - En revy med extra allt!
  (Endast premiär pga av covid-19 pandemin) 
 • 2023 DéjàvY - Revy nr 52 since 1958
 • 2024 VR - VöråRevyn nr53 since 1958

Vörå Krigsskola

Vörå krigsskola 1918

Vörå Krigsskola hade startat i slutet av januari och ynglingar från hela landet exercerade på Vörsåkern nedanför UF-lokalen och på Gallkullåkern öster om bönehuset. Skjutövningar med Maxim kulsprutor skedde mot åbranten tvärsöver ån från kulturhusets tomt. Vanliga gevärsövningar försiggick vid Baggberget nedanför nuvarande skidbacken. Den ryska förläggningen omfattande cirka 70 man fanns endast 15 km norrut. Lokalbefolkningen beskådade misstroget de främmande ynglingarnas förehavanden och en del Vöråbor tog för säkerhets skull och ut sina pengar från banken.Läs mera »